KONSULTACJE DLA KLAS IV - VIII

2020-05-23

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach otrzymują przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy, aby uczniowie zapoznali się z zasadami dotyczącymi właściwego postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Prosimy, aby uczniowie przynosili na każde zajęcia, podpisane przez rodziców, OŚWIADCZENIE https://www.sp-11.rybnik.pl/files/owiadczenierodzica-konsultacje.pdf

 UCZNIU!

1.Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2.Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

3.Zabieraj do Szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W Szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

4.W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

5.Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.

6.Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.

7.Spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli chorujesz przewlekle i stale masz podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym Szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.

8.Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.

9.Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.

10.Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

11.Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).

12.Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

13.W ławce siedź pojedynczo.

14.Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.

15.Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.

16.Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonego kosza na śmieci – przy wejściu/wyjściu do/z szkoły.

17.Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń zabawowych, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.

18.Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.

19.Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi. 20.Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

Ja……………………………………………………………………..………………………………

będący rodzicem/opiekunem prawnym

…………………………………………………………….…………………………….……….……
(imię i nazwisko dziecka/klasa)

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Przyjmuję do wiadomości:
1. objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły,
2. obowiązek pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby,
3. obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły,
4. konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania nosa, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania),
5. obowiązek zaprzestania przyprowadzenia dziecka do szkoły, jeżeli zacznie ono wykazywać jakiekolwiek objawy sugerujące chorobę zakaźną lub jeżeli jakikolwiek domownik zostanie objęty kwarantanną lub izolacja w warunkach domowych.

Oświadczam że:
1. moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną,
2. w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
3. celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. jestem świadoma/y czynników ryzyka z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu,
5. zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie epidemii,
6. podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy , wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.


…………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach