"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/Jan Paweł II/


WOLONTARIAT SZKOLNY to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariusze chcą nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym jak i samym sobie. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
Cele i sposoby działania
1. Celem jest rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych.
3. Wzmacnianie więzi ze szkołą.
4. Wspieranie edukacji rówieśniczej.
5. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
6. Budowanie prawidłowych relacji społecznych.
7. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
8. Budzenie umiejętności pracy zespołowej.
9. Rozwijanie aktywności obywatelskiej.
10. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
11. Wspomaganie potrzebujących.
12. Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
13. Kształtowanie postaw prospołecznych.
14. Wspieranie wolontariusza w rozwoju umiejętnego spędzania wolnego czasu.
15. Zwiększenie otwartości na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.
16. Koło prowadzi szkolenia dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
17. Koło przynajmniej raz w półroczu organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
18. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
Formy działania
1. Zbiórki darów rzeczowych.
2. Udział w akcjach charytatywnych (np. dary dla szpitala)
3. Promocja wolontariatu.
4. Zbiórka makulatury.
5. Zbiórka nakrętek.
6. Zbiórka baterii.
7. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
8. Zbiórka żywności dla schroniska.
9. Współpraca z fundacją "mAli wspaniali" przy szpitalnym oddziale dziecięcym w Rybniku.
10.Współpraca z parafią św. Jadwigi.
11. Współpraca z domowym hospicjum.
12. Współpraca z przedszkolem.
13. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
14. Czytanie lektur, praca w bibliotece szkolnej.
15. Udział w zajęciach pozalekcyjnych - realizacja różnych pomysłów (malowanie boiska, malowanie ścian, dzień słodkości...itd)
ADOPCJA SERCA
W 2013 roku nasza szkoła postanowiła wejść w projekt Adopcji Serca. W nasze ręce trafiły dane dziecka, które otrzymaliśmy do adopcji. Była to wówczas czteroletnia dziewczynka Agness Chimutafu. Od tamtej pamiętnej chwili upłynęło już klika lat. Nasza Agness - dzięki wpłatom ofiarodawców ma się dobrze. Kontynuuje naukę i jest szczęśliwa, że dzięki Wam może uczęszczać do szkoły. Miesięczny koszt utrzymania dziewczynki to 17,5$.
Zachęcam do przeglądania strony głównej związanej z Adopcją Serca prowadzoną w Zambii przez siostry Boromeuszki.
http://www.adopcjaserca.org/

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego prowadzona była zbiórka artykułów szkolnych, które zostały przekazane do centrali wolontariatu

Zbiórka darów dla dzieci na Litwę, Białoruś i Ukrainę

Trwający projekt Kasisi

Mikołajkowe świętowanie

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach