pdf
241523

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA!!

 

 

WAŻNE

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem COVID-19.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 w Przedszkolu nr 36 w ZSP 11 w Rybniku.

Podstawa prawna
• Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku.
• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

I. Cel procedury
• Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
• Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
• Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

II. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
• zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki,
• sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.

III. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowanków placówki.

IV. Ustalenie stanu zdrowia dziecka
• Dziecko przyprowadzają i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice/opiekunowie prawni oraz zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
• Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych do godz. 8:15.
• Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione przez rodziców odbierają dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola do godz. 17:00.
• Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do sprawdzenia, czy dziecko nie zabrało z domu jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
• Rodzice/opiekunowie prawni powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
• Rodzice/prawni opiekunowie posiadają indywidualną ochronę nosa i ust oraz jednorazowe gumowe rękawiczki (lub dezynfekują ręce) w momencie przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola.
• Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury ciała dziecka przez pracownika przedszkola.
• W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.
Rodzic/prawny opiekun bezwzględnie zobowiązany jest do zabrania dziecka z placówki i sprawdzenia jego stanu zdrowia poprzez kontakt z lekarzem.

V. Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do placówki.
• Przy wejściu do przedszkola rodzic zatrzymuje się na wyznaczonej linii powiadamiania domofonem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.
• Do rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem wychodzi wyznaczony pracownik przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczkę/przyłbicę, rękawice). Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/prawnych opiekunów do budynku przedszkola. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w okresie adaptacyjnym, które rozpoczynają edukację przedszkolną. Rodzice tych dzieci mogą z nimi wejść do szatni przy bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka/przyłbica i rękawiczki gumowe/dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku przedszkola). Obowiązuje zasada -1 dziecko-1 rodzic.
• Zobowiązuje się rodziców oraz pracowników przedszkola do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości od innych osób.
• Dzieci, które wchodzą do budynku przedszkola bez rodzica, samodzielnie lub z pomocą pracownika przedszkola przebierają się w szatni.
• Po przebraniu się dziecka w szatni, pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela, który oczekuje w wyznaczonej sali.

VI. Szczegółowe zasady odbieranie dziecka z placówki
• Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
• Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 1,5 metra odstępu od innych ludzi.
• Pracownik placówki odbiera dziecko z sali i prowadzi do szatni.
• Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.
• Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola zobowiązana jest do posiadania indywidualnej ochrony nosa i ust (maseczki/przyłbicy) przed każdorazowym wejściem po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola.
• Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, pocztą internetową, stronę internetową przedszkola, komunikator lub od pracownika odprowadzającego dziecko.

VII. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia.
• Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
a) mierzy termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka;
b) w razie pojawienia się gorączki niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy umieszczając dziecko w izolatce;
c) niezwłocznie powiadamia dyrektora/wicedyrektora zespołu.
• Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej prosząc o zorganizowanie opieki nad dziećmi.
• Dyrektor zespołu/wicedyrektor lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.
• Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
• O każdym zdiagnozowanym zachorowaniu dziecka na COVID-19 dyrektor zespołu zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

VIII. Postanowienia końcowe
• Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrekcja zespołu.
• Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
• Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrekcja zespołu.
• Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania przez dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku.

 

Informujemy że, zebranie grupowe dla rodziców gr. I odbędzie się w dn. 31.08.2020r. o godzinie 16:00 w sali I. Za zmiany przepraszamy.

 

Na 01.09.2020 r. prosimy przygotować dzieciom:

1. Kapcie z gumową podeszwą;

2. Zestaw ubranek do przebrania w podpisanym worku gimnastycznym bądź w plecaczku na zamek.

 

Bardzo prosimy, aby na zebraniu był obecny jeden z rodziców/opiekunów i posiadał długopis oraz maseczkę. Obowiązuje reżim sanitarny; dystans, dezynfekcja rąk, maseczka. W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się zebranie ogólne.

 

 

Zebrania grupowe dla rodziców rozpoczynające nowy rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dn. 01.09.2020r. W następującej kolejności:

gr. II i III godzina 16.00

gr. IV i V godz. 17.00

Bardzo prosimy, aby na zebraniu był obecny jeden z rodziców/opiekunów i posiadał długopis oraz maseczkę. Obowiązuje reżim sanitarny; dystans, dezynfekcja rąk, maseczka. W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się zebranie ogólne.

 

Listy dzieci zostaną umieszczone na dzwiach wejściowych przedszkola od dnia 28.08.2020r.

 

 

pdf
296421

Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o wypełnienie powyższych załączników dotyczących nowego roku szkolnego 2020/2021 i dostarczenia ich do przedszkola do skrzynki pocztowej.

 

pdf
509236

Drodzy Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola informujemy, że potwierdzanie woli przyjęcia do naszego przedszkola odbędzie się w terminie od 01.07.2020r. od godz. 12.00 do 03.07.2020r. do godz.12.00.

 

W tym celu należy pobrać i wypełnić druk z powyższego linku i we wskazanym terminie wrzucić do skrzynki pocztowej w naszym przedszkolu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać skan, zdjęcie wypełnionego dokumentu na adres maila: przedszkole36rybnik@interia.eu

 

Przypominamy, że potwierdzenie woli musi być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli

W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

Najlepiej wybrać trzy przedszkola!

 

Zmianie ulega organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówki będą zamknięte i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Termin przerwy wakacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku – Przedszkole nr 36 to od 20 do 31 lipca 2020 r.

Od poniedziałku tj. od 15 czerwca do 22 czerwca prosimy o zgłaszanie dzieci na okres wakacyjny pobierając deklarację i dostarczenie jej do skrzynki pocztowej przedszkola w godzinach 07.00-17.00 lub przesłanie skanu bądź zdjęcia deklaracji na adres: przedszkole36rybnik@interia.eu 

 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rybnika o otwarciu przedszkoli od dnia 01 czerwca 2020 r., bardzo prosimy rodziców o informację o zainteresowaniu zajęciami opiekuńczymi dla Waszych dzieci na adres: przedszkole36rybnik@interia.eu. W zależności od zainteresowania mogą być podejmowane decyzje dotyczące ograniczenia liczby miejsc. PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ TYLKO RODZICÓW PRACUJĄCYCH.

Prosimy o użycie poniższej formuły:
"Deklaruję, że dziecko ……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
począwszy od dnia 01 czerwca
będzie przebywało i brało udział w zajęciach opiekuńczych realizowanych przez Przedszkole w godzinach od ……………….. do ………………..

Podpis rodzica"

Jednocześnie informujemy, że:

1. z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
2. w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
3. kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

 

 Informację należy przesłać na adres przedszkola do dnia 29 maja br. do godziny 12:00.

 

 

w związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informujemy, że Prezydent Miasta podjął decyzję, że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III.

Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

 

pdf
143987

PROSIMY RODZICÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z PISMEM

 

 

 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rybnika o możliwości otwarcia przedszkoli od dnia 25 maja 2020 r., bardzo prosimy rodziców o informację o zainteresowaniu zajęciami opiekuńczymi dla Waszych dzieci na adres: przedszkole36rybnik@interia.eu. W zależności od zainteresowania mogą być podejmowane decyzje dotyczące ograniczenia liczby miejsc.

Prosimy o użycie poniższej formuły:
"Deklaruję, że dziecko ……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
począwszy od dnia 25 maja
będzie przebywało i brało udział w zajęciach opiekuńczych realizowanych przez Przedszkole w godzinach od ……………….. do ………………..

Podpis rodzica"

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 Informację należy przesłać na adres przedszkola do dnia 20 maja br. do godziny 10:00.

 

 

 

 

pdf
294124

ZARZĄDZENIE NR 226/2020PREZYDENTA MIASTA RYBNIKAz dnia 29kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice 
do dnia 24 maja 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

__________________________________

 

Szanowni Rodzice 
Informujemy, że do dnia 26 kwietnia 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wyżej wymienionym okresie obowiązuje kształcenie na odległość na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami pozostaje zakładka na stronie http://www.sp-11.rybnik.pl/przedszkole/zabawy-i-zadania-dla-przedszkolakow-na-czas-zawieszenia-zajec.html.

Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności wywołanych epidemią.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od jutra tj. czwartek 12.03.2020 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.
Szkoła i przedszkole w czwartek (12.03.2020) i piątek (13.03.2020) będą pełnić funkcję opiekuńczą.
Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 zarówno szkoła jak i przedszkole są zamknięte.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU. 2020 poz. 410)

 

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach