Szkoła Promująca Zdrowie

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

 W naszej szkole kładziemy duży nacisk na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Jest to nadrzędny cel pracy całej społeczności szkolnej- uczniów, nauczycieli i rodziców.


Aby to osiągnąć , szkoła:

 1.  Zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki- budynek , rekreacja , posiłki, bezpieczeństwo,
 2. Kształtuje u jednostek , rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
 3.  Zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 4. Umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia ich poczucie własnej wartości,
 5.  Przedstawia uczniom i pracownikom szkoły jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
 6. Kształtuje dobre relacje między:
  • pracownikami i uczniami,
  • samymi uczniami,
  • szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
 7. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
 8. Planuje wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
 9.  Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,
 10.  Kontynuuje pracę pielęgniarki zwłaszcza w edukacji prozdrowotnej oraz udziela pomocy uczniom w dbaniu o własne zdrowie.


Koordynatorki Szkoły Promującej Zdrowie
Gabriela Węgrzyk, Ewa Juzek

2016/2017

ppt
911872

2017/2018

Plakaty pt. "Mój wygląd świadczy o mnie"

Konkurs na stworzenie "Klasowych Kodeksów Ciszy"

Pomiar hałasu na długiej przerwie we wrześniu i czerwcu

2018/2019

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach