PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

DROGI UCZNIU przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

DROGI RODZICU nie posyłaj do szkoły przeziębionego i chorego dziecka.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. +48 32 42-24-009

UCZNIU!

 • Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
 • Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 • Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
 • Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
 • Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
 • Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
 • Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
 • Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
 • Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 • Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
 • Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 • Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!

 • Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 • Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
 • Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 • Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
 • Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
 • Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
 • Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach