PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

pdf
plik pdf - 66.4 KB

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY od 01.09.2021r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
5. W przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, rekomenduje się stosowanie maseczek.
6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

DROGI UCZNIU przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
DROGI RODZICU nie posyłaj do szkoły przeziębionego i chorego dziecka.
Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. +48 32 42-24-009

WYTYCZNE 01.09.2020r.

UCZNIU!

 • Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
 • Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 • Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
 • Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
 • Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
 • Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
 • Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
 • Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
 • Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 • Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
 • Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 • Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!

 • Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 • Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
 • Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 • Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
 • Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
 • Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
 • Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach