Dla uczniów i rodziców

UCZNIU!
- Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
- Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
- Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
- Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
- Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
- Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
- Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
- Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
- Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
-Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
- Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
- Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!
- Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
- Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
- Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
- Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
- Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
- Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

NASZA MISJA

Zdrowe odżywianie,
dobre wychowanie,
częste czytanie
to recepta na mądre dorastanie.

 

DZIESIĘC KROKÓW UCZNIA JEDENASTKI

1. Do szkoły przychodzę punktualnie.
2. Mówię "dzień dobry" na powitanie.
3. Po dzwonku - ustawiam sie parami, spokojnie oczekuję na nauczyciela.
4. Dyżurny klasowy pamięta o swoich obowiązkach (czysta tablica, kreda, wywietrzona sala, estetyka sali ).
5. Na lekcji pilnie pracuję.
6. Na przerwie odpoczywam, pamiętam o bezpieczeństwie swoim i innych dzieci.
7. Mówię "do widzenia" na pożegnanie.
8. Spokojnie opuszczam szkołę.
9. Idąc do domu wybieram najbezpieczniejszą drogę.
10. W każdym miejscu i o kazdej porze staram się byc kulturalny.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach