SZANOWNI RODZICE !!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W ZAKŁADCE "DLA UCZNIÓW I RODZICÓW" ---->>> NABÓR

Poprzez wirtualny spacer odkryj i poznaj naszą szkołę!

Zapraszamy do szkolnej biblioteki
2021-02-18

W zakładce Biblioteka można znaleźć propozycje książek, które czekają w naszej szkolnej bibliotece. Zachęcamy do lektury. 

2021-01-14

SZANOWNI RODZICE

od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I - III wracają do nauki stacjonarnej na zasadach i w organizacji jaka obowiązywała przed ogłoszeniem nauczania zdalnego.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii
2021-01-11
2020-12-15

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku dziękuję PGE GiEK S.A za ufundowanie 7 komputerów do jednej z pracowni komputerowych w naszej placówce.

DYŻUR PEDAGOGÓW w okresie nauki zdalnej na terenie szkoły : wtorek 10.00 - 15.00, czwartek 9.00 - 14.00
2020-12-01
2020-08-30

UCZNIU!
- Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- W przestrzeni wspólnej placówki (dotyczy: wejść do szkoły, korytarzy, toalet) obowiązuje Cię noszenie maseczki lub przyłbicy.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
- Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
- Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
- Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
- Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
- Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
- Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
- Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły.
- Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci.
-Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
- Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
- Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!
- Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
- Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa – niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
- Jeżeli dziecko choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
- Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę oraz, jeśli uczęszcza na zajęcia komputerowe (informatyka) – także w rękawiczki ochronne.
- Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
- W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
- Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miejcie zakryte usta i nos.
- Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
- Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
- Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach