Godziny pracy:
Budynek główny: 6:45 – 16:00
Budynek nr 2: 6:00 – 17:00
Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. O przyjęcie dziecka do świetlicy ubiegać się mogą
rodzice pracujący zawodowo (lub prawni opiekunowie). Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając dzienny rozkład zajęć.

Uczniowie spędzając czas w świetlicy, zajmują się :
- pracą własną : odrabianie zadań domowych pod nadzorem wychowawcy
- grami stolikowymi i edukacyjnymi
- uczestniczeniem w ciekawych i różnorodnych zajęciach tematycznych oraz plastycznych
z uwzględnieniem rożnych technik plastycznych
- uczestniczeniem w świetlicowych konkursach plastycznych, artystycznych, rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów
- czytaniem prasy, literatury - zajęcia czytelnicze
- grami i zabawami integracyjnymi w świetlicy i na boisku szkolnym.
Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach