Godziny pracy Pedagoga szkolnego 

budynek główny szkoły:

poniedziałek 9:45- 14:30
wtorek 8:45- 13:35
środa 10:30- 12:30, 13:00- 15:30
czwartek 8:00- 9:30, 12:30- 13:30
piątek 10:30- 14:30

 budynek nr 2 szkoły:

poniedziałek 12:30- 13:30
wtorek 11:00- 12:45
środa 10:15- 13:00
czwartek 10:30- 13:00
piątek 9:30- 12:30

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w stosunku do uczniów.
 7. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom.
 10.  Organizacja pracy własnej.

Uczniu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • Nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem,
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

Rodzicu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi,
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym,
 • Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
 • W gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zapraszamy, postaramy się pomóc

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach