DYŻUR PEDAGOGÓW na terenie szkoły (budynek główny) w okresie nauki zdalnej:

wtorek 10.00 - 15.00, czwartek 9.00 - 14.00

________________________________________________________________________________

Godziny pracy pedagogów:

budynek główny szkoły:

poniedziałek 09.45 - 14.30

wtorek         08.45 - 13.35

środa           10.30 - 12.30, 13.00 - 15.30

czwartek      08.00 - 09.30, 12.30 - 13.30

piątek          10.30 - 14.30

budynek nr 2 szkoły:     

poniedziałek 12.30 - 13.30

wtorek         11.00 - 12.45

środa           10.15 - 13.00

czwartek      10.30 - 13.00

piątek          09.30 - 12.30

Zadania pedagoga szkolnego

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w stosunku do uczniów.
7. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Realizowanie zadań z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom.
10. Organizacja pracy własnej.

UCZNIU,ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
• Nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji,
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem,
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
• Masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:
• Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi,
• Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
• Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach,
• Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym,
• Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
• W gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

ZAPRASZAMY, POSTARAMY SIĘ POMÓC.

 

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach