Kalendarz roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 2 września 2019r.
• ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 do 31 grudnia 2019r.
• FERIE ZIMOWE - 13 do 26 stycznia 2020r.
• WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - 21 do 23 kwietnia 2020r.
• ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 26 czerwca 2020r.
• FERIE LETNIE - 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
- Na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) dzień 14.10.2019r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
- Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), po konsultacjach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, zostały ustalone dodatkowe dni wolne od nauki: 02.01.2020r., 03.01.2020r., 21.04.2020r., 22.04.2020r., 23.04.2020r., 01.06.2020r., 12.06.2020r., 25.06.2020r.

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze oraz wydawane są obiady.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach