Zasady użyczania i najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. M.Basisty.

2023-02-28

1. Sala gimnastyczna może być użyczana lub wynajmowana na zasadach zgodnych z Zarządzeniem nr 109/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku.
2. Sala gimnastyczna może być użyczana lub wynajmowana w godzinach, w których nie korzystają z niej uczniowie szkoły.
3. Sala w pierwszej kolejności jest użyczana organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom fizycznym prowadzącym zajęcia dla dzieci, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Miasta, o ile nie będą one wykorzystywane na prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej lub prowadzenie szkoły oraz klubom sportowym na zasadach wynajmu zgodnie z z § 1 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Miasta.
4. W przypadku nie wykorzystania wolnych godzin sali gimnastycznej na zajęcia z dziećmi opisane w punktach od 1 do 3 niniejszych zasad dopuszcza się wynajem sali dla innych podmiotów w tym osób fizycznych.

Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach