Karta rowerowaKARTA ROWEROWA - PODSTAWOWE INFORMACJE

Egzamin na kartę rowerową w naszej szkole skierowany jest dla uczniów klas piątych i klas z wyższych oddziałów. Odbywa się na przełomie maja i czerwca każdego roku szkolnego, a także w miesiącu wrześniu kolejnego roku szkolnego.

Egzamin - Karta Rowerowa nie jest obowiązkowy.

Dopuszczenie ucznia do egzaminu następuje po zaliczeniu wszystkich czterech grup znaków drogowych pionowych (uczniowie mają możliwość zaliczenia znaków drogowych na lekcjach techniki, począwszy od klasy czwartej lub na dodatkowych zajęciach Wychowania Komunikacyjnego).

Egzamin składa się z dwóch części: część teoretyczna i praktyczna.

Wybrane paragrafy rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
§ 14. 1. Część teoretyczna egzaminu - test pisemny składający się z 25 pytań.
2. Wybranie jednej prawidłowej odpowiedzi z trzech możliwych.
3. Czas trwania 35 minut.
4. Wynik części teoretycznej uznaje się za pozytywny - prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (80% - max. 5 błędów)
§ 15. 1. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
5. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
§ 18. Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej, to prowadzący egzamin w ciągu 7 dni ustala dla tej osoby datę egzaminu poprawkowego.
§ 19. Egzamin praktyczny - negatywny wynik; jak wyżej.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację karty rowerowej - MACIEJ SKOWROŃSKI

Informacja dodatkowa: W tym roku szk. 2017/2018 zostały uruchomione dodatkowe zajęcia z wychowania komunikacyjnego adresowane przede wszystkim do uczniów klas piątych.